602 122 355
general Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovna: Centrum Třešňovka

Provozovna: Centrum Třešňovka

Adresa provozovny: Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00

Provozovatel: Centrum Třešňovka z.s. se sídlem Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61620 IČ: 03578917 DIČ: CZ03578917

Vážení hosté, děkujeme Vám, že jste navštívili sportovní areál Centrum Třešňovka. Naše centrum poskytuje zázemí pro sporty badminton, squash, florbal, stolní tenis, golf, curling, volejbal, fitness, šipky, jump centrum a basketbal. V zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která je zákazník či uživatel areálu (dále také jen jako „návštěvník) povinen dodržovat. Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za pochopení.

OBECNÁ PRAVIDLA:

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.

PROVOZNÍ DOBA:

PONDĚLÍ - PÁTEK: 07:00 – 22:00
SOBOTA - NEDĚLE: 09:00 – 21:00
Provozní doba zázemí včetně šaten je 15 min. před začátkem a 30 min. po skončení provozní doby sportovišť.

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU CENTRUM TŘEŠŇOVKA

PARKOVÁNÍ

Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro parkování jsou vyznačena parkovací stání. Parkujte s ohledem na ostatní zákazníky. Provozní doba parkoviště je 30 minut před zahájením provozní doby sportoviště a 30 minut po skončení provozní doby sportoviště. Parkující jsou povinni respektovat pokyny oprávněných osob. Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Centrum Třešňovka z.s. je oprávněna trvale či v určitém časovém intervalu zpoplatnit odstavení motorových vozidel na svých parkovacích plochách pro osoby, jež nevyužívají nabídky jejích služeb (sportoviště, restaurace, dětské volnočasové centrum). V takovémto případě jsou uživatelé služeb areálu Centrum Třešňovka z.s. povinni pro umožnění bezplatného odstavení dopravního prostředku stanoveným způsobem využití služeb Centrum Třešňovka z.s. prokázat. Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích.

ŠATNA A ÚSCHOVNA

Centrum Třešňovka z.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, v případě rozměrnějších věcí pak recepci. Zámky ke skříňkám jsou k dispozici k zapůjčení na recepci. Zamčené skříňky se po konci otvírací doby (22:30) odemknou a budou vyklizeny. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládaní jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu. Centrum Třešňovka z.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot – včetně peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) uzamykatelnou skříň („úschovna“), jež je situována v prostorách recepce. Zákaznici úschovny budou obslouženi zaměstnancem na recepci. Centrum Třešňovka z.s. odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem.

POHYB V AREÁLU

Objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Vstup do míst označených nápisem nebo piktogramem „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen. Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit v restauraci či v baru na venkovní terase osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky.

Je přísně zakázáno:

- odhazovat po areálu odpadky

- znečišťovat venkovní a vnitřní prostory

- konzumovat vlastní jídlo a pití - ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu

- kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká

- rozdělávat oheň

- jakkoliv poškozovat, polepovat či popisovat zařízení haly,

- venčit psy v celém areálu včetně terasy,

- vstupovat se psy na sportoviště, do restaurace a do vnitřních prostor budov (v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány).

V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:

- mít psa neustále na vodítku a s náhubkem,

- opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků,

- mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky okamžitě zasáhnout.

V případě nedodržení uvedených pravidel může být:

- návštěvník z areálu vykázán

- návštěvníkovi zakázán přístup do areálu

- zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány

- odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele

- vymáhána náhrada způsobené škody

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu. Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu.

BAR

Provozovatel si vyhrazuje právo:

- vykázat zákazníka z prostoru baru při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu, a to bez nároku na vrácení peněz za nápoje a jídla v případě, že již byla cena uhrazena.

- trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru baru.

- na náhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán a jiné drobné předměty). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.

- zakázat do prostoru baru vstup osobě nevhodně oblečené (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek.

Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách baru. Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy. Zákazník vstupem do prostoru baru souhlasí s pořízením fotografií či jiných audiovizuálních záznamů v prostorách baru a s jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele. V celém prostoru baru platí přísný zákaz kouření, včetně elektronických cigaret. Do prostor baru je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně či jinak nebezpečné materiály. Do prostor baru je zakázáno vnášet a požívat vlastní nápoje a potraviny (vyjma předem odsouhlasených akcí a po úhradě "špuntovného" či "dortovného" apod.) V prostoru baru je zakázáno prodávat a podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18 let, osobám, které se v pochybnostech nemohou prokázat platným občanským průkazem či osobám podnapilým.

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek:

- úhrada půjčovného dle aktuálního ceníku (cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod.)

- složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.

- půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené ihned po skončení rezervace. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.

- v případě poškození či zničení zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny zapůjčeného náčiní (za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. prasknutí výpletu, uvolnění omotávky apod.)

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠŤ

Každý z návštěvníků vstupuje do areálu a pobývá v něm na vlastní nebezpečí, provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené špatným technickým stavem sportoviště či náčiní. Nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.

Návštěvník vstupuje na sportoviště:

- po uhrazení poplatku

- se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve

- v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch

- s náčiním určeným pro daný druh sportu

- v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor

- ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení

- návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.

Návštěvník používá sportoviště pro daný sport o pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí o podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce

Návštěvník opustí sportoviště po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je provedení úklidu návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník. Úklid provádí podle návodu viditelně umístěného na sportovišti.

Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:

- vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky

- odhazovat odpadky

- provádět úpravy nebo ničit zařízení o používat zařízení sportoviště k jiným účelům, než je určeno

- kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky o vnášet cizí předměty

– zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.

- používat hadice ke kropení nebo mytí Doporučení pro návštěvníky:

- v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci

- z bezpečnostních důvodů nevstupuje na sportoviště se žvýkačkou

Upozornění pro návštěvníky: v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo:

- ukončit hru bez náhrady

- vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu

- zakázat přístup do areálu

- zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány

- vymáhat náhradu způsobené škody

Některá sportoviště se řídí dalšími samostatnými pokyny viz níže.

PROVOZNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY FITNESS

Provozovna: Centrum Třešňovka

Sportoviště: Fitness

Adresa provozovny: Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00

Provozovatel: Centrum Třešňovka z.s. se sídlem Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61620 IČ: 03578917 DIČ: CZ03578917

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

Návštěvník fitness centra Třešňovka je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní fitness centra Třešňovka nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese fitness centra Třešňovka žádnou zodpovědnost.

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitness centra Třešňovka.

Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty .

Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů) anebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze fitness centra Třešňovka.

V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.

Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk při odchodu mimo prostory fitness centra Třešňovka. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze fitness centra Třešňovka a souhlasit se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Centra Třešňovka je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

Ve fitness centru Třešňovka platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

Do fitness centra Třešňovka platí zákaz vstupu se zvířaty.

Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu fitness centra Třešňovka se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny velmi nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné!

Do všech prostor fitness centra Třešňovka je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste nejpozději v zavírací hodiny opouštěli prostor fitness centra.

PROVOZNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY JUMPCENTRA

Provozovna: Centrum Třešňovka

Sportoviště: JumpCentrum

Adresa provozovny: Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00

Provozovatel: Centrum Třešňovka z.s. se sídlem Pod třešňovkou č. ev. 234, Praha 5, Zbraslav, 156 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61620 IČ: 03578917 DIČ: CZ03578917

Ve sportovní hale Centrum Třešňovka jsou provozovány nejrůznější sportovní aktivity, pro něž je prostor Centra Třešňovka funkčně rozdělen na jednotlivá sportoviště, mimo jiné i prostor trampolín a s nimi spojené atrakce (dále jen JumpCentrum). Sportovní činnost prováděná v JumpCentru je ze své podstaty spojena se zvýšeným rizikem úrazu a zranění. S ohledem na uvedené tento provozní řád a bezpečnostní pokyny stanovují základní požadavky a omezení pro návštěvníky, které je nezbytné dodržovat, aby byla pravděpodobnost úrazu snížena. Upozorňujeme návštěvníky, že vstupují do prostor JumpCentra a pobývají zde na vlastní nebezpečí. Každý návštěvník je povinen před vstupem do JumpCentra a provozováním sportovních aktivit vždy zvážit svou aktuální kondici, zdravotní, fyzický a psychický stav a počínat si ohleduplně a opatrně tak, aby nezranil sebe nebo jiné návštěvníky či nezpůsobil jinou škodu.

Čl. I.I OBECNÉ POVINNOSTI

1. Provozní řád a bezpečnostní pokyny JumpCentra jsou závazné pro všechny jeho návštěvníky.

2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru JumpCentra seznámit s tímto provozním řádem a bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru JumpCentra návštěvníci s tímto provozním řádem souhlasí a berou jej na vědomí.

3. Každý z návštěvníků vstupuje do JumpCentra a pobývá v něm na vlastní odpovědnost a nebezpečí, provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené špatným technickým stavem sportoviště či náčiní.

4. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a zejména dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v JumpCentru. S jakýmikoliv dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na personál recepce.

5. Návštěvník je oprávněn využít k uskladnění svých osobních věcí uzamykatelné skříňky v šatnách, popřípadě na vlastní zodpovědnost regály a věšáky v prostoru před trampolínami. Provozovatel není odpovědný za škodu nebo odcizení věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky. Do skříněk je zakázáno ukládat cennosti v hodnotě nad 5tis. Kč jako například hotovost, šperky, hodinky, mobilní telefony, notebooky či jinou elektroniku. Tyto cennosti je nutné je předat personálu recepce. Za ztrátu klíče od skříňky bude účtován poplatek 200Kč.

6. Návštěvníci berou na vědomí a souhlasí s tím, že areál je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk, a to z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku i zdraví. Záznam z kamerového systému je ukládán v souladu s příslušnými právními předpisy.

Čl.II PODMÍNKY VSTUPU DO JUMPCENTRA

1. Návštěvník zaplatil vstupní poplatek dle platného ceníku

2. Návštěvník souhlasí s Provozním řádem a bezpečnostními pokyny JumpCentra

3. Návštěvník je zaregistrován jako člen spolku Centrum Třešňovka z.s.

4. Návštěvník podepsal Čestné prohlášení o vstupu na vlastní nebezpečí

5. Nezletilá osoba vstupuje do JumpCentra pouze s dohlížející osobou. Dohlížející osoba je osoba, která je zákonným zástupcem nezletilého nebo osoba, které je minimálně 18 let, která je svéprávná, a která na sebe registrací a podpisem Čestného prohlášení převzala závazek dohledu nad vstupujícím dítětem/dětmi při pobytu v JumpCentru. Dohlížející osoba nese odpovědnost za dítě/děti, nad kterými provádí dohled. Pokud dohlížející osoba není zákonným zástupcem dítěte/dětí, prohlašuje, že má souhlas a pověření zákonného zástupce dítěte/dětí k tomu, aby nad dítětem/dětmi prováděla dohled a prováděla veškerá právní jednání související s registrací, vstupem a pobytem v JumpCentru za svěřené dítě/děti a zajišťovala i dodržování tohoto provozního řádu.

6. Nezletilá osoba ve věku 12–18 let může do JumpCentra vstoupit samostatně bez doprovodu pouze po vyplnění Písemného souhlasu zákonným zástupcem. Ten tímto souhlasem potvrzuje, že si pečlivě přečetl Provozní řád a bezpečnostní pravidla JumpCentra, a jeho dítě je bude dodržovat. Současně potvrzuje, že si je vědom, že při sportovní činnosti provozované v JumpCentru může dojít k úrazu (např. zlomeniny, otřesu mozku, poranění hlavy apod.) nebo k úrazu majícího vážné zdravotní následky. Dále potvrzuje, že si je vědom plné odpovědnosti za újmu, kterou si jeho dítě může způsobit nebo kterou může způsobit dalším účastníkům při provozování sportovní činnosti. Zákonný zástupce nese plnou odpovědnost za to, že jeho dítě může porušením Provozního řádu způsobit škodu na majetku JumpCentra či dalších účastníků, a v případě, že prokazatelně takovou škodu způsobí, zavazuje se tuto škodu plně nahradit.

7. Vstup do prostoru trampolín a atrakcí je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v ponožkách a ve sportovním oděvu, který nebude ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení areálu. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení areálu, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, klíčenky, opasky, hodinky, náušnice, džíny, oblečení s ostrými cvočky či zipy apod.

8. Před vstupem do prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni vyprázdnit si kapsy tak, aby neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).

9. Návštěvníkům je doporučeno vstupovat do prostoru trampolín bez brýlí, za jejich poškození provozovatel neodpovídá.

10. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru trampolín upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.

11. Vstup návštěvníka, který má respirační nebo infekční onemocnění je zakázán. Personál si vyhrazuje právo nevpustit viditelně nemocné osoby do prostoru centra.

12. Je zakázáno do prostoru trampolín:

a) vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

b) vstupovat a pobývat zde osobám jevícím známky agresivity či neslušného chování,

c) vnášet nápoje a jiné potraviny (nápoje si lze odložit na lavičkách před vstupem na trampolíny, jídlo si sníst v barové části u recepce),

d) vnášet omamné a psychotropní látky, zbraně či alkohol,

e) vstupovat se zvířetem,

f) další zákazy a omezení mohou vyplývat z aktuální legislativy či přijatých opatření ČR.

13. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností podrobí orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu.

14. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností dobrovolně zváží.

Čl.III BEZPEČNOSTNÍ POKYNY CHOVÁNÍ V JUMPCENTRU

1. V prostoru trampolín jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti při sportovních aktivitách, nepřeceňovat své síly.

2. Každý návštěvník je povinen se chovat slušně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zejména pak svým jednáním nesmí nikoho obtěžovat ani ohrožovat.

3. Každý návštěvník je povinen počínat si vždy tak, aby neohrozil sebe ani ostatní a nezpůsobil škodu na majetku nebo na zdraví.

4. Návštěvníci jsou povinni na trampolínách skákat v bezpečných vzdálenostech od sebe, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a případnému úrazu. Při odpočinku na vyvýšeninách je nutné věnovat pozornost ostatním skákajícím. Skákání z plošin je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče.

5. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna osoba – platí i pro delší trampolínové pásy.

6. Maximální hmotnost skákající osoby je 120 kg.

7. Maximální kapacita areálu je 13 osob současně.

8. Návštěvníci nesmí, jakkoliv poškozovat trampolíny a jiná zařízení nacházející se v prostoru parku.

9. V prostoru trampolín je při sportovních činnostech zakázáno:

a) skákat v botách či naboso (z hygienických důvodů) – skáče se pouze v ponožkách,

b) skákat na jedné noze, vždy skákejte na obou nohách naráz,

c) skákání dvojitých, trojitých salt či jakýchkoliv akrobatických prvků,

d) skákání více návštěvníků na jedné trampolíně, zákaz dvojrytmého skákání,

e) přeskakovat na obsazenou trampolínu či naproti jinému návštěvníkovi,

f) jakékoliv zápasení s ostatními návštěvníky nebo jakákoliv jiná hrubost,

g) strkání, běhání, nahánění se a závodění v celém parku (platí i mimo prostor atrakcí),

h) klouzání se na svažující se stěně trampolíny,

i) vstupovat pod trampolíny a atrakce,

j) skákat z balkonu,

k) chytání, šplhání a věšení se na jakékoliv vyvýšené konstrukce nebo sítě,

l) skákat na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny, skáče se vždy uprostřed trampolíny,

m) skákání nebo věšení se na oplocení,

n) schovávat sebe nebo zahrabávat někoho jiného ve foampitu (pěnové/molitanové jámě), stavět z kostek hradby, či je vyhazovat z pěnové jámy a mimo konstrukci trampolín,

o) provádět akrobatické či nebezpečné prvky mimo trampolíny,

p) sedat nebo lehat na trampolíny či dopadové plochy (pro odpočinek je třeba trampolíny opustit a využít pro něj k tomu určenou odpočinkovou zónu),

q) odkládat jakékoliv předměty či oblečení na trampolíny,

r) kouřit (vč. elektronických cigaret) a jakkoliv manipulovat s ohněm

s) užívat telefony a kamery,

t) konzumovat jídlo či pití,

u) výslovně je zakázáno vstupovat na trampolínu se žvýkačkou či bonbony.

10. Skákání salt, nebo jiných rizikových skoků je možné pouze pod vedením trenéra.

11. Skákat do foampitu je možné jen pokud v něm nikdo jiný není. Před skokem zkontrolujte, že prostor v molitanové jámě je volný. Do foampitu skákejte vždy nohama napřed, nikdy ne hlavou. Po skoku do foampitu jej neprodleně opusťte. Předměty, které ztratíte v pěnové jámě, budou nalezeny až při její další plánované výměně a ponechány na recepci.

12. Při míčových hrách na trampolínách je nezbytné používat pouze míče poskytnuté provozovatelem, do míčů se nesmí kopat, nevybíjí se do hlavy a vrchní části těla, po zasažení míčem, opusťte prostor vybíjené. Neházejte míčem po osobách, které jsou už vybity, nebo po těch, kteří míč nečekají.

13. Pokud návštěvník pocítí jakoukoliv nevolnost nebo únavu je povinen přerušit sportovní aktivitu.

14. Při pádu nesmí návštěvník dávat ruce dozadu / za sebe / pod sebe, ale musí je držet při těle a bradu tlačit k hrudníku. Doporučuje se při skákání mít zavřená ústa a stisknuté zuby, aby nedošlo k poranění jazyka.

15. Návštěvníci jsou povinni bezodkladně nahlásit personálu Centra Třešňovka:

a) jakékoliv úrazy či jiné zdravotní komplikace své či jiného návštěvníka,

b) závažné porušení tohoto provozního řádu a bezpečnostních pokynů,

c) jakékoliv poškození či závady zařízení v prostoru JumpCentra a toto zařízení okamžitě přestat používat.

16. Návštěvník nebo příslušná odpovědná osoba návštěvníka (zákonný zástupce, dozor) bere na vědomí a souhlasí se zápisem úrazu, nehody a okolností se vznikem úrazu včetně svědků úrazu nebo nehody do knihy úrazů, kterou je provozovatel za tímto účelem povinen vést. Provozovatel prostřednictvím personálu Centra Třešňovka je povinen bezodkladně každý úraz nebo nehodu zapsat do knihy úrazů.

Čl.IV DODRŽOVÁNÍ ŘÁDU, ODPOVĚDNOST

1. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu Centra Třešňovka.

2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku úrazu nebo škody.

3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na sportoviště s provozním řádem a bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do sportoviště se je zavázali dodržovat.

4. V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků centra, poškozování zařízení nacházejícího se v centru nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál Centra Třešňovka oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

5. Pokud je zákazník přistižen při využívání trampolín a atrakcí mimo rezervovaný a zaplacený čas, doplatí plné vstupné další hodiny bez možnosti jejího doskákání.

6. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy nebo poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

DEPOZIT:

Pokud se nechcete vázat permanentkou jen na jeden sport, lze využít depozit. Nabitím na minimální částku 5 000 Kč získáte zvýhodněné ceny na různé sportovní aktivity napříč mnohými sporty viz ceník (fitness, skupinové lekce, badminton, squash, stolní tenis, šipky, beachvolejbal). Časová platnost depozitu je 1 rok od posledního nabití.

UVEDENÁ CENOVÁ ZVÝHODNĚNÍ (slevy pro různé skupiny, Permanentky a Depozit) NELZE KOMBINOVAT!!!

STORNO POPLATEK:

V případě, že svou rezervaci nezrušíte včas, bude Vám při příští návštěvě účtován storno poplatek.

- rezervace zrušená více než 12 hodin před rezervací: bez poplatku

- rezervace zrušená méně než 12 hodin před rezervací: 100 % z ceny rezervace

- rezervace curlingu pro veřejnost zrušená méně než 48hodin před 100 % z ceny rezervace

Pokud se na pozdně zrušenou lekci vztahuje permanentka, bude storno poplatek stržen rovnou z ní.

Klient svou rezervaci může zrušit kdykoliv. Zrušená rezervace se ale stále řídí výše uvedenými storno poplatky a systém je dle nich automaticky vyčíslí.

Storno poplatek Vám i přes pozdní zrušení rezervace nebude účtován pouze v případě, že kapacita daného objektu bude v době Vaší zrušené rezervace i přesto plně obsazena, což rezervační systém automaticky vyhodnotí.

Tento Provozní řád je platný od 01. 01. 2022 a je umístěný na recepci a na internetových stránkách. Centrum Třešňovka si vyhrazuje právo Provozní řád upravit či doplnit.

Za dodržování provozního řádu Vám za celý tým Třešňovky děkujeme!

V Praze 01. 01. 2022