602 122 355
general Terms and conditions

Provozní řád sportovního areálu Centrum Třešňovka

Vážení hosté, děkujeme Vám, že jste navštívili sportovní areál Centrum Třešňovka. Naše centrum poskytuje zázemí pro sporty badminton, squash, florbal, stolní tenis, golf, curling, volejbal, lukostřelbu, fitness, Jump Park, a basketbal. Pro provoz sportovního areálu, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád.

Obecná pravidla:
Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.
Provozní doba sportovišť:
Pondělí – Pátek: 7–22h Sobota – Neděle: 9-21h Provozní doba zázemí včetně šaten je 15 min. před začátkem a 30 min. po skončení provozní doby sportovišť.
Šatna a úschovna:
Centrum Třešňovka z.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, v případě rozměrnějších věcí pak recepci. Zámky ke skříňkám jsou k dispozici k zapůjčení na recepci. Zamčené skříňky se po konci otvírací doby (22:30) odemknou a budou vyklizeny. Zákazníci mají zákaz využívání vlastních zámků. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládaní jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu. Centrum Třešňovka z.s. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot – včetně peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) uzamykatelnou skříň („úschovna“), jež je situována v prostorách recepce. Zákaznici úschovny budou obslouženi zaměstnancem na recepci. Centrum Třešňovka z.s. odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem.
Parkování:
Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro parkování jsou vyznačena parkovací stání. Parkujte s ohledem na ostatní zákazníky. Provozní doba parkoviště je 30 minut před zahájením provozní doby sportoviště a 30 minut po skončení provozní doby sportoviště. Parkující jsou povinni respektovat pokyny oprávněných osob. Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Centrum Třešňovka z.s. je oprávněna trvale či v určitém časovém intervalu zpoplatnit odstavení motorových vozidel na svých parkovacích plochách pro osoby, jež nevyužívají nabídky jejích služeb (sportoviště, restaurace, dětské volnočasové centrum). V takovémto případě jsou uživatelé služeb areálu Centrum Třešňovka z.s. povinni pro umožnění bezplatného odstavení dopravního prostředku stanoveným způsobem využití služeb Centrum Třešňovka z.s. prokázat. Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích.
Pohyb v areálu:
Objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Vstup do míst označených nápisem nebo piktogramem „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen. Pracovník sportovního areálu je oprávněn odepřít obsloužit v restauraci či v baru na venkovní terase osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky. V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen: o mít psa neustále na vodítku a s náhubkem o opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků o mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky okamžitě zasáhnout o Je přísně zakázáno: - venčit psy v celém areálu včetně terasy - vstupovat se psy na sportoviště, do restaurace a do vnitřních prostor budov o v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány Je zakázáno zejména: o odhazovat po areálu odpadky o znečišťovat venkovní a vnitřní prostory o konzumovat vlastní jídlo a pití o ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu o kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká o rozdělávat oheň o jakkoliv poškozovat, polepovat či popisovat zařízení haly. V případě nedodržení uvedených pravidel bude: o návštěvník z areálu vykázán o návštěvníkovi zakázán přístup do areálu o zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány o odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele o vymáhána náhrada způsobené škody Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního areálu. Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu.  
Provozní řád sportoviště
Návštěvník sportoviště: Každý z návštěvníků vstupuje do areálu a pobývá v něm na vlastní nebezpečí, provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené špatným technickým stavem sportoviště či náčiní. Nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem. Návštěvník vstupuje na sportoviště: o po uhrazení poplatku o se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve o v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch o s náčiním určeným pro daný druh sportu o v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor o ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení o návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu. Návštěvník používá sportoviště: o pouze pro daný sport o pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí o podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce Návštěvník opustí sportoviště: o po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je provedení úklidu návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník. Úklid provádí podle návodu viditelně umístěného na sportovišti. Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména: o vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky o odhazovat odpadky o provádět úpravy nebo ničit zařízení o používat zařízení sportoviště k jiným účelům, než je určeno o kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky o vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod. o používat hadice ke kropení nebo mytí Doporučení pro návštěvníky: o v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci o z bezpečnostních důvodů nevstupuje na sportoviště se žvýkačkou
Upozornění pro návštěvníky:
v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo:
• ukončit hru bez náhrady
• vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu
• zakázat přístup do areálu
• zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
• vymáhat náhradu způsobené škody
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DEPOZIT: Pokud se nechcete vázat permanentkou jen na jeden sport, lze využít depozit. Nabitím na minimální částku 1000 Kč získáte zvýhodněné ceny na různé sportovní aktivity napříč veškerými sporty. Časová platnost depozitu je 1 rok od posledního nabití. Nevyčerpaný kredit lze klientovi proplatit. UVEDENÁ CENOVÁ ZVÝHODNĚNÍ (slevy pro různé skupiny, Permanentky a Depozit) NELZE KOMBINOVAT!!! STORNO: V případě, že se neodhlásíte v online rezervacích (nebo po telefonu či e-mailem) 12-6 hodin před rezervací bude Vám při příští návštěvě účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny zmeškané služby. V případě zrušení 6 a méně hodin před rezervací bude storno poplatek ve výši 100 %.
PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.
• Cena půjčovného je stanovena v ceníku.
• Půjčovné u běžného náčiní je stanoveno ceníkem.
• Půjčovné u testovacích raket se řídí ceníkem půjčovného běžného náčiní. Podmínky půjčovného:
• Úhrada půjčovného. • Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.
• Cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod.
• Půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené ihned po skončení rezervace. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného. • V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny zapůjčeného náčiní.
• V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny náčiní.
• Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. prasknutí výpletu, uvolnění omotávky apod.
• Veškeré dotazy řeší recepce areálu. CT upozorňuje zákazníky, že veškeré identifikační údaje zákazníků, jež byly společnosti CT poskytnuty v souladu se základní identifikací zákazníka pro účely vypůjčení sportovního vybavení nejsou ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovány či zpracovávány, ani po řádném navrácení sportovního vybavení nijak dále společností CT uchovávány. Člen bere na vědomí, že Centrum Třešňovka z.s. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a účastník tímto dává společnosti Centrum Třešňovka z.s. výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, přičemž toto odvolání je účinné dnem, kdy písemný projev vůle účastníka dojde na adresu společnosti Centrum Třešňovka z.s., Praha – Zbraslav, Pod třešňovkou 234, PSČ 156 00. 
PROVOZNÍ ŘÁD Jump Centra
Vaše bezpečí je naší prioritou. Ve sportovním centru Třešňovka provozujeme řadu sportů, které ze své podstaty obsahují určité riziko zranění. Jelikož nám záleží nejen na tom, abyste se u nás dobře bavili a cítili, ale především také na tom, abyste ve zdraví odešli, stanovili jsme několik doporučení a pravidel, která je třeba dodržovat. Většina sportů, se kterými se u nás setkáte (především v Jump Centru) jsou klasifikovány jako takzvané extrémní sporty a je třeba brát zřetel na to, že i při dodržení všech doporučení a pravidel je riziko zranění stále neoddělitelnou součástí jejich provozování. Skákání na trampolínách je adrenalinový sport, který může být při nedodržení zásadních pokynů nebezpečný, a proto je důležité, aby všichni skákající dodržovali bezpečnostní pravidla a skákali v rámci svých možností. Pravidla jsou uvedena v blízkosti skákající plochy a budete s nimi obeznámeni vyškoleným pracovníkem před skákáním, který také dohlíží na vaše bezpečí a zda neporušujete bezpečnostní pravidla. Každý, kdo pravidla poruší, bude vykázán pracovníkem centra bez možností vrácení vstupného. Běžnou kontrolu provádíme pravidelně, kontrolujeme veškeré vybavení tak, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům. Revizní technik provádí důkladnou kontrolu jednou ročně. Pravidla pro jednotlivá sportoviště naleznete vždy u vstupu na dané sportoviště a obecně s nimi budete seznámeni na recepci před vstupem do areálu. Prosíme Vás, abyste se s nimi pečlivě seznámili, jelikož zde nejsou proto, aby ochránila nás, ale Vás. Na dodržování pravidel bude dohlížet osoba viditelně označena, jejíž pravomocí je osobu, která bude pravidla opakovaně porušovat ze sportoviště vyloučit. Při hrubém porušení pravidel či velmi riskantním chování, jež se příčí pravidlům, může být taková osoba vyloučena ze sportoviště okamžitě. Naším přáním je, abyste se u nás dobře bavili a ve zdraví odcházeli, plní pozitivní energie. Pokud budete mít jakýkoliv návrh na zlepšení pravidel a doporučení, neváhejte ho sdělit naší recepční. Každý z návštěvníků vstupuje do areálu a pobývá v něm na vlastní nebezpečí, provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené špatným technickým stavem sportoviště či náčiní.
Obecná pravidla a ustanovení pro Jump Centra:
• Vstup na sportoviště je možný pouze po podpisu Čestného prohlášení návštěvníka.
• Děti ve věku 6–15 let (minimální výška 130 centimetrů) mohou vstoupit do areálu a účastnit se sportovní činnosti pouze s nepřetržitým dozorem dospělé osoby.
• Děti ve věku 16–18 let mohou vstoupit do areálu a účastnit se sportovní činnosti pouze s Čestným prohlášením podepsaným rodiči či zákonným zástupcem.
• Další věková omezení určují jednotlivá sportoviště. Více na webových stránkách www.centrumtresnovka.cz v sekcích jednotlivých sportovišť (Jump park).
• Před vstupem na jednotlivá sportoviště má návštěvník povinnost seznámit se s pravidly a doporučeními, která se jich týkají.
• Vstupem do areálu se zákazník zavazuje řídit jednotlivými body provozního řádu.
• Vstup do haly je možný pouze po uhrazení vstupního poplatku a v rámci vymezené otvírací doby. • Každý z návštěvníků je povinen dodržovat doporučení a nařízení osoby vykonávající dozor (viditelně označena).
• Jakýkoliv úraz je třeba neprodleně ohlásit obsluze Jump Parku nebo na recepci.
• Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně hlásit na recepci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
• Návštěvník je povinen neprodleně hlásit veškeré závady na sportovišti či sportovním náčiní jakémukoliv zaměstnanci a toto zařízení či náčiní přestat okamžitě používat.
• Jako místo pro odkládání veškerého oblečení a zavazadel (vše s výjimkou cenností) jsou určeny uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, za jejichž obsah nenese provozovatel odpovědnost. Jakékoliv cennosti vnesené do prostor areálu jsou pouze a plně v zodpovědnosti jejich majitele.
• Každý z návštěvníků je povinen dodržovat obecně ustálená pravidla slušného chování a svým jednáním neohrožovat ani neobtěžovat ostatní návštěvníky.
• Prosíme, udržujte pořádek v rámci celé haly, odpadky patří do koše, vypůjčené sportovní náčiní zpět na své místo.
Bezpečnostní pravidla na trampolínách:
1. Trampolíny mohou využít osoby starší 6 let od 130 cm. 2. Nutný doprovod oprávněné osoby pro děti mladší 10 let do 130 cm. 3. Nutný souhlas vstupu na trampolíny na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. 4. Nutný souhlas rodičů na trampolíny za děti mladší 16 let. 5. Vstup na trampolínu do 120 kg. 6. Vstup na trampolíny bez obuvi. 7. Na trampolíny se nesmí s jídlem, pitím a žvýkačkou. 8. Maximální kapacita je 13 osob na jednu hodinu. 9. Přísný zákaz skoku z balkonu. 10. Přísný zákaz opírání se nebo lezení po bezpečnostních sítích. 11. Při porušení bezpečnosti, může být zákazník kdykoli vyloučen z trampolín, bez možnosti vrácení vstupného. 12. Do 130 cm nesmí děti skákat do molitanové jámy. 13. Do 150 cm se do molitanové jámy nesmí skákat salta. 14. Na jedné trampolíně může skákat pouze jedna skákající osoba. 15. Na trampolíně je dovoleno skákat v ponožkách, nebo ve speciálně upravených protiskluzových ponožkách. 16. Na trampolíně je dovoleno skákat pouze ve sportovním oblečení bez zipů. 17. Doporučujeme sundat si všechny šperky, zejména náušnice. 18. Dbejte zvýšené opatrnosti při skákání s dioptrickými brýlemi. 19. Dejte pozor, abyste při skákání u sebe neměli žádné klíče, klíčenky nebo ostré předměty, opasky nebo šle na oblečení. 20. Zákaz skákání na boso, z hygienických důvodů. 21. Zákaz sezení nebo ležení na trampolínách. 22. Zákaz používání mobilních telefonů na trampolínách. 23. Zákaz dvojitého skákání/dvojrytmého skákání. 24. Zákaz jakéhokoliv zápasení nebo hrubosti či běhu na sportovišti. 25. Zákaz skákání pod vlivem alkoholu nebo drog. 26. Neodkládejte na trampolíny žádné předměty ani oblečení. 27. Důležité, dávejte pozor na ostatní skákající, buďte k nim ohleduplní a skákejte jen v rámci svých možností a dodržujte bezpečnostní pravidla.
Bezpečnostní pravidla v molitanové jámě: 1. Dětem do 130 cm je vstup do pěnové jámy zcela zakázán. 2. Děti do 150 cm mají zákaz skákání salt. 3. Skákání salt pouze na vlastní odpovědnost. 4. Vždy skákejte nohama napřed, nikdy ne hlavou. 5. Doporučujeme sundat si všechny šperky, cennosti a odložit předměty z kapes. 6. Předměty, které ztratíte v pěnové jámě, budou nalezeny, až při její další plánované kontrole a ponechány k vyzvednutí na recepci. 7. Po doskoku okamžitě opusťte pěnovou jámu. 8. Zákaz skákání v případě, pokud je pod vámi v pěnové jámě jiná osoba. 9. Před skokem zkontrolujte, že prostor v molitanové jámě je pro vás volný. 10. Zákaz přeskakování z jedné trampolíny na druhou u pěnové jámy. 11. Zákaz zahrabáváni sebe nebo druhého do kostek v pěnové jámě. 12. Zákaz vyhazování kostek z pěnové jámy. 13. Zákaz stavění stěn z molitanových kostek.
Bezpečnostní opatření je zavedeno z bezpečnostních důvodů. Děkujeme za pochopení a za dodržování bezpečnostních pravidel. 
Bar
• Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat zákazníka z prostoru baru při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v provozním řádu, a to bez nároku na vrácení peněz za nápoje a jídla v případě, že již byla cena uhrazena.
• Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v prostoru baru. • Provozovatel si vyhrazuje právo na náhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán a jiné drobné předměty). Při úmyslném zničení, poškození či zdemolování majetku nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození. • Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat do prostoru baru vstup osobě nevhodně oblečené (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), pod vlivem alkoholických nápojů, drog či jiných psychotropních a návykových látek. • Provozovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věcí volně odložených v prostorách baru. • Zákazník je povinen dbát pokynů obsluhy. • Zákazník vstupem do prostoru baru souhlasí s pořízením fotografií či jiných audiovizuálních záznamů v prostorách baru a s jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele. • V celém prostoru baru platí přísný zákaz kouření, včetně elektronických cigaret. • Do prostor baru je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně či jinak nebezpečné materiály. • Do prostor baru je zakázáno vnášet a požívat vlastní nápoje a potraviny. • V prostoru restaurace je zakázáno prodávat a podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18 let, osobám, které se v pochybnostech nemohou prokázat platným občanským průkazem či osobám podnapilým.