602 122 355
Data Privacy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Centru Třešňovka z.s. (dále jen „Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje 1) jméno a příjmení, 2) datum narození, 3) adresu místa pobytu (u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje) a 4) státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu,

- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

- příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem

a) vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

b) identifikace na soutěžích,

c) žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovala Centrum Třešňovka z.s. moje:

1) fotografie,

2) videa,

3) zvukové záznamy,

4) sportovní výsledky za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1) telefonní číslo,

2) e-mail,

3) rodné číslo.

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

- příslušnému sportovnímu Svazu,

- příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,

- výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.