602 122 355
Data Privacy
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ) (dále jen „Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje 1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: • příslušnému sportovnímu Svazu, • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, • identifikace na soutěžích, • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje 1 fotografie, 2 videa, 3 zvukové záznamy, 4 sportovní výsledky za účelem • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), • prezentace na webu, • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: • příslušnému sportovnímu Svazu, • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, • výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.